Interface EntityType<X>

  • Method Detail

   • getName

    String getName()
    Return the entity name.
    Returns:
    entity name